อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

อำเภอกงหรา เป็น 1 ใน 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยถิ่นใต้ ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 80 และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 20 ประเพณีของชาวกงหราก็มีความแตกต่างกันตามศาสนาเช่น การแต่งงานแบบอิสลาม การสุหนัต การฝังศพ ส่วนชาวพุทธก็มีการบวช งานชิงเปรต เป็นต้น แต่ชาวกงหราแม้จะต่างศาสนากันแต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

อำเภอกงหรามีพื้นที่ 255.85 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 36,692 คน มีคำขวัญว่าขาบรรทัดงามสง่า ธรรมชาติเพลินตา ฉ่ำอุราน้ำตก ผลไม้ดกรสอร่อย

อำเภอกงหราแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กงหรา
2. ชะรัด
3. คลองเฉลิม
4. คลองทรายขาว
5. สมหวัง

อำเภอกงหรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง คือ

  • เทศบาลตำบลชะรัด
  • เทศบาลตำบลกงหรา
  • เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
  • เทศบาลตำบลสมหวัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม

สถานที่ติดต่อ
ที่ว่าการอำเภอกงหรา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top