อาเซียน คืออะไร

อาเซียน คือ การรวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวมตัวกันในชื่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) โดยใช้ชื่อย่อว่า ASEAN อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า อาเซียน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนก็เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งด้านสันติภาพ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการกระจายองค์ความรู้ และด้านสังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทุกประเทศ

ประชาคมอาเซียน

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

การรวมตัวกันเป็นหนึ่งของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทำให้อำนาจต่อรองมหาศาลในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร

เกร็ดความรู้อาเซียน

– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top