อายตนะ 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อายตนะ แปลว่า เครื่องติดต่อหรือที่เชื่อมต่อ โดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อใช้สำหรับในการติดต่อกันระหว่างสิ่งภายนอกและสิ่งภายใน โดยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกัน นั่นก็คือ อายตนะภายนอก ที่หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา 6 อย่าง และอายตนะภายใน หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรา 6 อย่าง โดยทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องคู่กันอยู่เสมอ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

————– advertisements ————–

อายตนะภายนอกมีอะไรบ้าง?
1. รูปายตนะ คือ รูป หรือสีต่างๆ ที่มากระทบกับตาของเรา
2. สัททายตนะ คือ เสียงต่างๆ ที่มากระทบกับหูของเรา
3. คันธายตนะ คือ กลิ่นต่างๆ ที่มากระทบกับจมูกของเรา
4. รสายตนะ คือ รสต่างๆ ที่มากระทบกับลิ้นของเรา
5. โผฏฐัพพายตนะ คือ สัมผัสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะร้อน, เย็น, หย่อน, แข็ง ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มากระทบกับกายของเรา
6. ธัมมายตนะ คือ อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งมากระทบกับจิตใจของเรา

อายตนะภายในมีอะไรบ้าง?
1. จักขายตนะ คือ ประสาทตาที่ได้รับการมองเห็นในสิ่งต่างๆ
2. โสตายตนะ คือ โสตประสาท หรือประสาทหู ที่ได้รับการได้ยินในเสียงต่างๆ
3. ฆานายตนะ คือ ฆานประสาท หรือประสาทรับกลิ่นที่ได้รับในกลิ่นต่างๆ
4. ชิวหายตนะ คือ ชิวหาประสาท หรือประสาทรับรสในการได้รับรสต่างๆ
5. กายายตนะ คือ กายประสาท หรือประสาทที่ได้รับการสัมผัสต่างๆ
6. มนายตนะ คือ จิตที่รับรู้ความเป็นอารมณ์ทั้งหมด เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ

นอกจากนี้หลักอายตนะ 6 นี้ ยังได้มีการนำมาเป็นหลักในการใช้ตั้งชื่อของเราอีกด้วย ซึ่งความเชื่อในหลักของศาสตร์การตั้งชื่อนี้เรียกว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งเลยทีเดียว โดยหลักการตั้งชื่อตามตำราอายตนะนับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของนามศาสตร์ ที่ว่าด้วยชื่อมีอิทธิพลต่ออายตนะ 6 หรือที่เรียกว่าการดำเนินชีวิตของเราหรือผู้คนรอบข้างมีอิทธิพลส่งผลกระทบถึงตัวของเราได้โดยตรงนั่นเอง ทำให้มีการถอดตัวเลขออกมาเป็นกำลังต่างๆ เพื่อให้เข้ากับตัวของบุคคลที่จะตั้งชื่อด้วยหลักนี้มากที่สุด

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top