ประวัติ นายอานันท์ ปัญญารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี

นายอานันท์ ปัญญารชุน

ประวัติ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย

เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2475
บิดา มหาอำมาตย์ตรี พระยาปรีชานุสาสน์
มารดา คุณหญิงปฤกษ์ ปรีชานุสาสน์
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
การศึกษา – โรงเรียนอำนวยศิลป์
– โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
– ปริญญาตรีด้านกฎหมาย (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์
บุตร/ธิดา 2 คน
1. นางนันดา ไกรฤกษ์
2. ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์
พี่น้องร่วมบิดามารดา มีพี่น้อง 12 คน โดยนายอานันท์ เป็นคนสุดท้อง
นางสุธีรา เกษมศรี ณ อยุธยา
นางปฏดา วัชราภัย
นางกุนตี พิชเยนทรโยธิน
หม่อม จิตรา วรวรรณ ณ อยุธยา
นางดุษฎี โอสถานนท์
นางกรรถนา อิศรเสนา ณ อยุธยา
นางสุภาพรรณ ชุมพล ณ อยุธยา
พันตรี ดร.รักษ์ ปันยารชุน
นายกุศะ ปันยารชุน กรรมการผู้จัดการ
พันตำรวจเอก ประสัตถ์ ปันยารชุน
นายชัช ปันยารชุน
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 วาระ คือ
วาระที่ 1 … 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
วาระที่ 2 … 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535รวม 2 วาระ อยู่ในตำแหน่ง 1 ปี 4 เดือน
ประวัติการทำงาน – เอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ
– เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา
– เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
– เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเยอรมนี
– ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ
– ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
– นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 18
– ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
– สมาชิกคณะมนตรีไตรภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
– ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
– ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– นายกกรรมการธนาคารไทยพานิชย์ จำกัก (มหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
– เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 3
เกร็ดความรู้ นายอานันท์ ปันยารชุน เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกภายหลังการเข้ายึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ เป็นหัวหน้า เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ส่วนสมัยที่ 2 ภายหลังการลาออกของพลเอกสุจินดา คราประยูร อันเนื่องมาจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นในแวดวงการเมืองในเรื่องที่ใครควรขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สุดท้าย ดร.อาทิตย์ อุไรรตน์ ประฐานรัฐสภาในขณะนั้นจึงตัดสินใจนำชื่อนายอานันท์ ปันยารชุนขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ทำให้ความโกลาหลยุติลง และจากเหตุการณ์นั้นทำให้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับฉายา “วีรบุรษประชาธิปไตย”

เมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุนได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีเรื่องเสียหาย ไม่เคยมีข่าวเรื่องทุจริต และได้รับการยอมรับเรื่องการคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ยอมอยู่ใต้คำสั่งของ รสช. ซึ่งถือว่ามีอำนาจมากที่สุดในขณนะนั้น จนรัฐบาลของท่านได้รับสมญานามว่า “รัฐบาลโปร่งใส” ส่วนตัวนายอานันท์เองได้รับฉายาว่า “ผู้ดีรัตนโกสินทร์”

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top