อันตรกิริยา คืออะไร

อันตรกิริยา คือ สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปที่มีผลต่อกันและกัน โดยอาจส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือต้านกันและกันก็ได้

ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 “อันตร” หมายความว่า “ระหว่าง” ส่วนคำว่า “กิริยา” หมายถึง “การกระทำ” ดังนั้น “อันตรกิริยา” โดยคำรวมจึงน่าหมายถึง การกระทำระหว่างกัน ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Interaction ที่หมายความว่า สิ่งต่างๆตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปที่มีผลต่อกันและกัน โดยอาจส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือต้านกันและกันก็ได้

ส่วนอันตรกิริยาในทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง สิ่งต่างๆที่กระทำร่วมกัน ที่รวมถึงสิ่งต่างๆทั้งทางด้านชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือทางเภสัชวิทยา เช่น อิเลคตรอนทำอันตรกิริยากับโปรตอน แสงเลเซอร์ทำอันตรกิริยากับนิวเครียส และ สารเคมีในตัวยาทำอันตรกิริยากับเซลของเชื้อโรค เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top