อบต. ย่อมาจากอะไร

อบต. ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล (Subdistrict Administrative Organization, SAO)

อบต. หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานด้านการบริหารท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่บริหารงานด้านท้องถิ่นในตำบลนั้นๆ ซึ่งส่วนมากแล้ว การจัดตั้ง อบต. จะกระทำกับตำบลที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สำหรับตำบลที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรมากและมีความเจริญสูง จะได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแทน

องค์การบริหารส่วนตำบล ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ออกเสียงในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดนโยบาย ปัจจุบันประเทศไทยมี อบต.อยู่ทั้งสิ้น 5,492 แห่ง

หมายเหตุ นายก อบต. และสมาชิก อบต. ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบลนั้นๆ เช่นเดียวกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อักษรย่อ : อบจ.)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top