อนันตริยกรรม คืออะไร

อนันตริยกรรม คือ / หมายถึง กรรมหนักที่สุด หรือ ครุกรรม

อนันตริยกรรม หรือ กรรมหนัก หรือ กรรมใหญ่ ในทางพุทธศาสนานั้นประกอบไปด้วยกรรม 5 อย่างด้วยกัน ดังนี้
1. มาตุฆาต หมายถึง การฆ่ามารดา
2. ปิตุฆาต หมายถึง การฆ่าบิดา
3. อรหันตฆาต หมายถึง การฆ่าพระอรหันต์
4. โลหิตุปบาท หมายถึง การทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อขึ้นไป เช่น พระเทวทัตได้ทำร้ายพระพุทธองค์ ในสมัยพุทธกาล
5. สังฆเภท หมายถึง ยุยงสงฆ์ให้แตกกัน หรือการทำลายคณะสงฆ์

ผลของการทำอนันตริกรรมนั้น ผู้กระทำจะไม่สามารถบวชเป็นภิกษุได้ และไม่สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในภพชาตินั้น ๆ และเมื่อตายลง จะต้องรับกรรมในนรกขุมที่ลึกที่สุด เป็นเวลานานจนไม่สามารถนับเวลาได้ ส่วนบทลงโทษในทางกฏหมายนั้น ผู้ที่กระทำมาตุฆาต ปิตุฆาต และอรหันตฆาต จะต้องรับโทษประหารชีวิตตามประมวลกฏหมายอาญา ส่วนอีก 2 ข้อ ไม่มีบทลงโทษตามกฏหมาย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top