หนี้สาธารณะ คืออะไร

หนี้สาธารณะ (Public debt) คือ หนี้ที่สร้างขึ้น หรือ ถือโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาล

หนี้สาธารณะนี้มักเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายแบบขาดดุล ซึ่งหมายถึงการที่รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้สูงกว่าประมาณการรายรับ ทำให้รัฐต้องกู้เงินมาชดเชย ซึ่งการกูเงินนี้สามารถทำได้ทั้งแบบกู้เงินในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมักทำผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลนั่นเอง

เนื่องจากหนี้สาธารณะนี้เกิดจากรัฐและหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นภาระการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งมีรายได้จากการเก็บภาษีจากประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ จึงสามารถพูดได้ว่าได้ว่า หนี้สาธารณะนั้นคือหนี้ที่ประชาชนทุกคนในประเทศต้องร่วมกันชดใช้ ประเทศใดมีหนี้สาธารณะมาก ประชาชนก็มีหนี้มากติดตัวมาตั้งแต่เกิด

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top