หจก. ย่อมาจากอะไร

หจก. ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นองค์กรธุรกิจชนิดหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด (อักษรย่อ : บจก.) เพียงแต่มีเงื่อนไขในการขอจัดตั้งแตกต่างกันออกไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดให้การจัดตั้ง หจก. มีเงื่อนไขคือ ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คนขึ้นไป (บจก.ใช้ 3 คนขึ้นไป) โดยไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ (หมายถึงไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นว่าขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ แต่เราต้องแจ้งเมื่อเราขอจด หจก. เช่น ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นกี่หุ้น หุ้นละกี่บาท)

ส่วนการทำบัญชีและการยื่นงบประจำปี ยื่นภาษี จะเหมือนกับการยื่นจดทะเบียนบริษัททุกประการ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top