ส.ว. เงินเดือนกี่บาท?

คำถาม…

ส.ว. เงินเดือนกี่บาท?

เฉลย…

ส.ว. หรือ สมาชิกวุฒิสภา เป็นตำหน่งข้าราชการการเมืองที่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง เช่น ผู้บัญชาเหล่าทัพ ส.ว. มีหน้าที่กลั่นกรองกฏหมายที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร รวมทำหน้าที่คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สมาชิกวุฒิสภาชุดแรก ต้องทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย

สมาชิกวุฒิสภา เป็นข้าราชการการเมืองที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มตามกฎหมาย

คราวนี้มาดูกันว่า ด้วยหน้าที่ที่มีนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้เงินเดือนตอบแทนเท่าไหร่กันบ้าง
1. ประธานวุฒิสภา ได้รับเงินเดือน 64,890 บาท เงินเพิ่ม 45,500 บาท รวม 110,390 บาทต่อเดือน
2. รองประธานวุฒิสภา ได้รับเงินเดือน 63,860 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท รวม 106,360 บาทต่อเดือน
3. สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินเดือน 62,000 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 104,330 บาทต่อเดือน

โดยที่สมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยได้จำนวน 5 คน โดยได้รับเงินเดือนคนละ 10,000 บาทต่อเดือน และสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวได้จำนวน 1 คน โดยจะได้รับเงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ส.ว. ยังได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมาธิการประจำวุฒิสภาอีกครั้งละ 1,000 บาท และในฐานะอนุกรรมาธิการอีกครั้งละ 500 บาท โดยจะได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ยกเว้นเป็นการประชุมต่างคณะกรรมาธิการกัน จะได้รับไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top