สหกรณ์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจัดตั้งขึ้นได้อย่างไร

สหกรณ์ (Cooperatives) คือองค์กรหนึ่งซึ่งมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นมาด้วยความสมัครใจภายใต้การปกครองตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในชีวิต รวมทั้งความหวังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อตนเอง และการช่วยตนเอง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

————– advertisements ————–

สหกรณ์จัดตั้งขึ้นมาอย่างไร?
– เกิดจากกลุ่มคนที่มีการรวมตัวกันจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์เท่านั้น
– โดยหลังจากผ่านการจดทะเบียนสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์นั้นๆ ก็จะกลายเป็นนิติบุคคล
– และสหกรณ์จัดเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในภาคเอกชน ไม่ได้สังกัดในราชการส่วนใดๆทั้งสิ้น

สหกรณ์

สหกรณ์โคนมหนองโพ สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จมากแห่งหนึ่งของไทย

สหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร?
– เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ ในลักษณะคล้ายๆ กันมารวมตัวกันเพื่อเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป
– เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป โดยสหกรณ์จัดเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับอยู่จึงปลอดภัย พร้อมทั้งมีส่วนราชการเข้าไปช่วยเหลือตามจำเป็นอีกด้วย
– มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันด้วยความยุติธรรม คือจะอยู่ในแบบที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการและเป็นเจ้าของในขณะเดียวกันนั่นเอง

สหกรณ์

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ประโยชน์ของสหกรณ์มีอะไรบ้าง?
– เป็นการฝึกให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์รู้จักพึ่งพาตนเอง ทั้งในด้านการซื้อ การขาย และที่ผลิตได้
– ช่วยให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม เพราะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และทำให้บุคคลผู้ยากจนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ ซึ่งเป็นการนำพาให้ประเทศเจริญขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
– มีแหล่งจัดหาเงินทุนเพื่อให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้กู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสิ่งจำเป็นต่างๆ โดยยุติธรรม
– มีการแนะนำและส่งเสริมให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะทำให้สมาชิกของสหกรณ์มีรายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย
– ทำให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกคนต่างรู้สึกเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนต่างมีสิทธิออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีความเป็นประชาธิปไตยและเสมอภาคกัน
– ทำให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์มีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากความรู้ เงินทุน และการผลิตแล้ว ยังทำให้รู้จักการประหยัดอดออมเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอีกด้วย

สหกรณ์

สหกรณ์ที่อยู่ในรูปร้านอาหารของประเทศอังกฤษ

ดังนั้น สหกรณ์จึงเรียกได้ว่าเป็นการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง ที่ทำให้ได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียดอกเยอะ และมีความยุติธรรมแก่สมาชิกของสหกรณ์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top