พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ประสูตร 5 มกราคม พ.ศ. 2276 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา
พระนามเดิม / พระนามอื่น สังฆราชไก่เถื่อน, พระนามเดิม สุก, พระนามเต็ม สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พระบิดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระมารดา ไม่ปรากฏพระนาม
พระอุปัชฌาย์ ไม่ปรากฏหลักฐาน
วิทยาฐานะ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เปรียญธรรม ไม่ปรากฏหลักฐาน
สมณศักดิ์ – พระญาณสังวรเถร
– สมเด็จพระญาณสังวร
– สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สถาปนา พ.ศ. 2363
สิ้นพระชนม์ 4 กันยายน พ.ศ. 2365, พระชันษา 90 ปี, พรรษา 69
ระยะเวลาดำรงพระยศ 3 ปี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราช (มี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ถัดไป สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
เกร็ดความรู้ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) ทรงเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ตั้งแต่ยังอยู่ที่วัดท่าหอย และทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวร เป็นพระองค์แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับว่าเป็นตำแหน่งพิเศษ เพราะเป็นตำแหน่งที่พระราชทานแก่พระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top