พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ประสูตร ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระนามเดิม / พระนามอื่น ศุข หรือ สุก
สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พระบิดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระมารดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระอุปัชฌาย์ ไม่ปรากฏหลักฐาน
วิทยาฐานะ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เปรียญธรรม ไม่ปรากฏหลักฐาน
สมณศักดิ์ – พระญาณสมโพธ
– พระธรรมเจดีย์
– พระพนรัตน
– สมเด็จพระสังฆราช
สถาปนา พ.ศ. 2336
สิ้นพระชนม์ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2359
ระยะเวลาดำรงพระยศ 23 ปี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆษิตาราม
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ถัดไป สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
เกร็ดความรู้ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณสมโพธและพระธรรมเจดีย์ในสมัยกรุงธนบุรี ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพนรัตน อันเป็นตำแหน่งรองสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่ 1 และรับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชภายหลังที่สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) สิ้นพระชนม์ นอกจากนี้ยังทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในคราวผนวชสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์อีกด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top