พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

ประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ประสูตร สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่ประสูตร
พระนามเดิม / พระนามอื่น  พระนามเดิม ศรี
สถิต ณ วัดระฆังโฆษิตาราม (วัดบางหว้าใหญ่)
พระบิดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระมารดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระอุปัชฌาย์/strong> ไม่ปรากฏหลักฐาน
วิทยาฐานะ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เปรียญธรรม ไม่ปรากฏหลักฐาน
สมณศักดิ์ ไม่ปรากฏหลักฐานขณะดำรงสมณศักดิ์อื่น
สถาปนา พ.ศ. 2325
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2337
ระยะเวลาดำรงพระยศ 12 ปี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราช (ดี) สมัยกรุงธนบุรี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ถัดไป สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
เกร็ดความรู้ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 ของกรุงธนบุรี และพระองค์ที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช และอาราธนาพระองค์ให้มาจำพรรษา ณ วัดระฆังโฆษิตาราม พร้อมรับการสถาปนา ต่อมาพระองค์ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชอันเนื่องมาจากการถวายวิสัชนาที่ไม่ต้องพระทัย แล้ทรงตั้งพระโพธิวงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแทน

ต่อมาเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงคืนตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชให้พระองค์ และอาราธนาให้ครองวัดระฆังตามเดิม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top