พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (มี)

สมเด็จพระสังฆราช (มี)

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ประสูตร 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2293 (ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา)
พระนามเดิม / พระนามอื่น พระนามเดิม มี, พระนามเต็ม สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)
สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พระบิดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระมารดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระอุปัชฌาย์ ไม่ปรากฏหลักฐาน
วิทยาฐานะ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เปรียญธรรม ไม่ปรากฏหลักฐาน
สมณศักดิ์ – พระวินัยรักขิต
– พระพิมลธรรม
– สมเด็จพระพนรัตน
– สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สถาปนา 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2359
สิ้นพระชนม์ 11 กันยายน พ.ศ. 2362 พระชันษา 69 ปี
ระยะเวลาดำรงพระยศ 3 ปี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ถัดไป สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
เกร็ดความรู้ สมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงทำหน้าที่พระอาจารย์ ถวายความรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกตลอดจนทศพิธราชธรรมแด่เจ้าฟ้ามงกุฏ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และทรงปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการสอบไล่ปริยัติธรรมใหม่ ได้ทรงกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน และการสอบเทียบความรู้ใหม่ ให้มี 9 ประโยค แทนหลักสูตรเก่าที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งมีการแบ่งหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมเพียง 3 ชั้น คือ เปรียญตรี เปรียญโท และเปรียญเอก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top