พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบูรณะราชวรวิหาร

ประสูตร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบแต่ว่าประสูตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ แห่งกรุงศรีอยุธยา
พระนามเดิม / พระนามอื่น พระนามเดิม นาค, พระนามเต็ม สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)
สถิต ณ วัดราชบูรณะราชวรวิหาร
พระบิดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระมารดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระอุปัชฌาย์ ไม่ปรากฏหลักฐาน
วิทยาฐานะ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เปรียญธรรม ไม่ปรากฏหลักฐาน
สมณศักดิ์ – พระนิกรมุนี
– พระพรหมมุนี
– พระธรรมอุดม
– สมเด็จพระพนรัตน
– สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สถาปนา พ.ศ. 2386
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2392 พระชันษา 86 ปี
ระยะเวลาดำรงพระยศ 6 ปี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ถัดไป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เกร็ดความรู้ เมื่อตอนที่สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (นาค) นั้น ได้มีการยกเลิกการแห่สมเด็จพระสังฆราชมาสถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เนื่องจากวัดมหาธาตุกำลังอยู่ในช่วงบูรณะ พระองค์จึงทรงเลือกสถิตย์ ณ วัดราชบูรณะราชวรวิหารตลอดการดำรงพระยศ และได้มีการยกเลิกประเพณีการแห่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้มาสถิตย์ ณ วัดมหาธาตุตั้งแต่บัดนั้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top