พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ประสูตร ไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่ว่าประสูตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ แห่งกรุงศรีอยุธยา
พระนามเดิม / พระนามอื่น พระนามเดิม ด่อน, พระนามเต็ม สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พระบิดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระมารดา ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระอุปัชฌาย์ ไม่ปรากฏหลักฐาน
วิทยาฐานะ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เปรียญธรรม ไม่ปรากฏหลักฐาน
สมณศักดิ์ – พระเทพโมลี
– พระพรหมมุนี
– พระพิมลธรรม
– สมเด็จพระพนรัตน์
– สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สถาปนา พ.ศ. 2365
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2385
ระยะเวลาดำรงพระยศ 20 ปี
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ถัดไป สมเด็จพระสังฆราช (นาค)
เกร็ดความรู้ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งผนวชเมื่อปี พ.ศ. 2367

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top