สถานทูตออสเตรียในประเทศไทย

สถานทูตออสเตรียใในประเทศไทย

ที่อยู่ : 14 ซอยนันทา สาทร ซ.1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2303-6057-8
โทรสาร : 0-2287-3925
อีเมล์ : bangkok-ob@bmaa.gv.at
เว็บไซต์ : ttp://www.bmeia.gv.at/botschaft/bangkok.html
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Austria in Thailand

Address : 14 Soi Nantha Sathorn Soi 1, Sathorn Tai Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2303-6057-8
Fax : 0-2287-3925
E-mail : bangkok-ob@bmaa.gv.at
Website : ttp://www.bmeia.gv.at/botschaft/bangkok.html
Note : Office hours 09:00 to 12:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตออสเตรีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top