ศิลปินแห่งชาติ คืออะไร มีกี่สาขา คุณสมบัติและรายชื่อศิลปินแห่งชาติ

สารบัญ/หมวดหมู่ : ศิลปินแห่งชาติ

————– advertisements ————–

ศิลปินแห่งชาติคืออะไร
ศิลปินแห่งชาติ คือศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถขั้นสูง มีการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อสรรหา ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าของแผ่นดินไทย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติอีกด้วย

ศิลปินแห่งชาติมีกี่สาขา
ศิลปินแห่งชาติจะถูกคัดเลือกจากศิลปินผู้มีความสามารถใน 4 สาขาคือ
1. สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์และสื่อผสม
2. สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ได้แก่งานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานสร้างสรรอื่นๆที่มีคุณค่าทางศิลปะ
3. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ การละคร การดนตรีแขนงต่างๆ รวมถึงการแสดงพื้นบ้านด้วย
4. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่งานประพันธ์ชนิดต่างๆ ทั้งนิยาย นวนิยาย บทกวี บันเทิงคดีและเรื่องสั้น เป็นต้น

รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติเริ่มมีการประกาศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 และมีการประกาศรายชื่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

Ads by AdsOptimal

คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ 7 ประการดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
2. เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น
3. เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้นจนถึงปัจจุบัน
4. เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้น
5. เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน
6. เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน
7. เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2528
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2529
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2530
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2531
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2532
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2533
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2534
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2535
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2536
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2537
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2538
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2539
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2541
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2542
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2543
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2544
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2545
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2547
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2548
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2549
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
– รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top