วิสาหกิจชุมชน คืออะไร

วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพื่อจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน ยังประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก มีการจัดการกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอนโดยมีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน

OTOP คือหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและช่วยหาตลาดให้

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องกระทำภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่เป็นผู้ให้การรับรองสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

ประโยชน์ของการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน คือ การเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการประกอบกิจการในระดับชุมชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนความต้องการที่แท้จริงจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ มีสิทธิในการได้รับการส่งเสริมหรือการสนับสนุนการพัฒนากิจการตามมาตรการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดให้

หมายเหตุ วิสาหกิจชุมชน ใช้คำภาษาอังกฤษว่า Small and Micro community Enterprise, SMCE

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top