วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

หากเอ่ยถึงวันสำคัญทางศาสนาเรียกว่ามีอยู่ด้วยกันหลากหลายวันเลยทีเดียว โดยในแต่ละวันสำคัญนั้นล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น อย่างเช่น วันเข้าพรรษา ก็นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นวันที่พระสงฆ์ทุกรูปจะจำพรรษาอยู่ ณ ที่วัดใดวัดหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝนนั่นเอง

————– advertisements ————–

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันเข้าพรรษา
สำหรับวันเข้าพรรษานี้เป็นวันที่เกิดสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งพุทธกาลที่บรรดาพระภิกษุต่างเดินทางไปเทศน์สอนญาติโยมตามสถานที่ต่างๆ ตามหน้าที่โดยไม่ได้มีข้อกำหนดระยะเวลาที่ออกไป เพียงแค่ท่านมีเวลาก็จะสามารถออกเดินทางไปเทศน์ยังสถานที่ต่างๆ ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง หรือในชนบทห่างไกล และหากเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างทำไร่ทำนากัน โดยเมื่อพระภิกษุเดินผ่านก็อาจไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหาย เมื่อเป็นเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงกำหนดให้ช่วงฤดูฝนนี้เป็นวันเข้าพรรษา คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อเป็นการแก้ปัญหา และให้ชาวบ้านเป็นผู้เดินทางมาหาท่านที่วัด และช่วงก่อนวันเข้าพรรษานี้บรรดาชาวบ้านต่างนำสิ่งเครื่องเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุที่ต้องใช้ในช่วงจำพรรษา รวมทั้งเทียนเข้าพรรษา ที่จะให้ชาวบ้านมาช่วยกันหล่อเทียนเพื่อเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง

วันเข้าพรรษา

การเดินธุดงค์หรือการประกาศศาสนาในฤดูฝน มีความยากลำบากและอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน

อานิสงส์ของการทำบุญในวันเข้าพรรษา
– ช่วยให้จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์
– ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในด้านต่างๆ
– ช่วยให้เกิดมามีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์
– ช่วยให้เป็นผู้มีสมาธิและมีสติปัญญาดี

ซึ่งวันเข้าพรรษานั้นจัดเป็นประเพณีของคนไทยที่มีมาช้านาน โดยจัดเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่เหล่าประชาชนคนไทยต่างไปวัดเข้าร่วมทำบุญทำกุศลด้วยการถวายเทียนพรรษาหรือหลอดไฟ รวมทั้งผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยต่างแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ พระธรรมคำสอน ตลอดจนการรักษาศีล และงดเว้นจากอบายมุขสิ่งไม่ดีต่างๆ เพื่อชีวิตที่เป็นสุขบนครรลองแห่งชีวิตทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top