วัดประจำรัชกาล มีวัดอะไรบ้าง

วัดนับได้ว่าเป็นศาสนสถานที่พบเห็นได้ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย วัดเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจ ที่พบปะพูดคุย สถานที่จัดงานบุญและงานศพ สามารถกล่าวได้ว่าวัดนั้นมีความผูกพันกับชาวพุทธในประเทศไทยตั้งแต่เกิดยันตายเลยทีเดียว…

————– advertisements ————–

วัดในประเทศไทยมีทั้งวัดราษฎร์และวัดหลวง ในขณะที่วัดหลวงจำนวนหนึ่งได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี จนถึงปัจจุบันมีวัดประจำรัชกาลทั้งสิ้น 9 วัดดังนี้

วัดสุทัศน์ วัดประจำรัชการที่ 8

วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 5 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 6 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 8 วัดสุทัศน์เทพวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

วัดประจำรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกทั้งหมด (ชั้นเอกแต่ต่างชนิดกันออกไป) ในขณะที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 นั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top