รายละเอียดหุ้น WHA

อักษรย่อหุ้น : WHA
ชื่อบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน : 1,433,426,716.90 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 14,334,267,169 หุ้น
ราคาพาร์ : 0.10 บาท
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 8 พ.ย. 2555

รายได้ : 12,409.96 ล้านบาท
กำไร : 3,266.43 ล้านบาท
กำไร/หุ้น : 0.23 บาท
อัตราผลตอบแทนปีล่าสุด : 3.84 %

P/E : 17.66 เท่า
P/BV : 2.32 เท่า
Market Cap : 58,197.12 ล้านบาท

————– advertisements ————–

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด 3,629,083,491 25.33
STATE STREET EUROPE LIMITED 1,586,591,785 11.07
น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 1,471,761,769 10.27
นายสมยศ อนันตประยูร 1,032,666,723 7.21
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 726,552,712 5.07

รายชื่อผู้บริหาร
น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน รองประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ
นายณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ
นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการ
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ
นายพิชิต อัคราทิตย์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ

WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0-2753-3750
www.wha.co.th

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top