รายละเอียดหุ้น UV

อักษรย่อหุ้น : UV
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน : 1,911,926,537.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,911,926,537 หุ้น
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 9 ธ.ค. 2531

รายได้ : 18,176.37 ล้านบาท
กำไร : 1,108.83 ล้านบาท
กำไร/หุ้น : 0.58 บาท
อัตราผลตอบแทนปีล่าสุด : 2.99 %

P/E : 14.56 เท่า
P/BV : 1.57 เท่า
Market Cap : 15,582.20 ล้านบาท

————– advertisements ————–

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
บริษัท อเดลฟอส จำกัด 1,262,010,305 66.01
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,142,596 2.15
นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 18,874,600 0.99
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,314,200 0.96
นายวิเชียร เศวตวาณิช 18,000,000 0.94

รายชื่อผู้บริหาร
น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ : 0-2643-7100
www.univentures.co.th

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top