รายละเอียดหุ้น TTW

อักษรย่อหุ้น : TTW
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน : 3,990,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,990,000,000 หุ้น
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 22 พ.ค. 2551

รายได้ : 5,787.63 ล้านบาท
กำไร : 2,663.25 ล้านบาท
กำไร/หุ้น : 0.67 บาท
อัตราผลตอบแทนปีล่าสุด : 4.76 %

P/E : 17.85 เท่า
P/BV : 4.11 เท่า
Market Cap : 49,476.00 ล้านบาท

————– advertisements ————–

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 769,777,100 19.29
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 174,703,639 4.38
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 141,136,600 3.54

รายชื่อผู้บริหาร

TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม
โทรศัพท์ : 0-2019-9490-3, 0-2019-9484-9
www.ttwplc.com
นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
นา ปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ
นา พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ
นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการ
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ
นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ กรรมการ
นายชุนสุเกะ มุไร กรรมการ
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top