รายละเอียดหุ้น TPIPP

อักษรย่อหุ้น : TPIPP
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน : 8,400,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 8,400,000,000 หุ้น
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 5 เม.ย. 2560

รายได้ : 5,188.15 ล้านบาท
กำไร : 2,591.53 ล้านบาท
กำไร/หุ้น : 0.33 บาท
อัตราผลตอบแทนปีล่าสุด : 0.00 %

P/E : 18.93 เท่า
P/BV : 2.22 เท่า
Market Cap : 55,020.00 ล้านบาท

————– advertisements ————–

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 5,899,999,300 70.24
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100,030,802 1.19
THE BANK OF NEW YORK MELLON 88,451,300 1.05
นายนเรศ งามอภิชน 83,200,000 0.99
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 82,587,500 0.98

รายชื่อผู้บริหาร
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
น.ส.ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
น.ส.มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
นายวันชัย มโนสุทธิ กรรมการอิสระ

TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์ : 0-2285-5090-9, 0-2213-1039
www.tpipolenepower.co.th

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top