รายละเอียดหุ้น TPIPL

อักษรย่อหุ้น : TPIPL
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน : 20,190,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 20,190,000,000 หุ้น
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 20 พ.ย. 2533

รายได้ : 31,015.47 ล้านบาท
กำไร : -1,259.74 ล้านบาท
กำไร/หุ้น : -0.06 บาท
อัตราผลตอบแทนปีล่าสุด : 0.98 %

P/E : N/A เท่า
P/BV : 0.83 เท่า
Market Cap : 36,947.70 ล้านบาท

————– advertisements ————–

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 4,314,424,050 21.37
บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด 2,775,798,160 13.75
นายนเรศ งามอภิชน 1,445,000,000 7.16
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ 867,346,240 4.30
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ 867,122,740 4.29

รายชื่อผู้บริหาร
นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
นาย ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
นาย ชวิน เอี่ยมโสภณา กรรมการ
นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นาย ทยุติ ศรียุกต์สิริ กรรมการ
น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย มนัส สุขสมาน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นาย ทวิช เตชะนาวากุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นาย จุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ
นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

TPIPL : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์ : 0-2213-1039-49, 0-2285-5090-9
www.tpipolene.co.th

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top