รายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอกอยู่จำนวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ได้กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นการกระจายโอกาศทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ

รายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของรัฐ

 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนนายเรือ
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถาบันการบินพลเรือน
 • สถาบันการพลศึกษา
 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • สถาบันพระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยเอกชน

 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยเอเชียน
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • มหาวิทยาลัยตาปี
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของเอกชน

 • วิทยาลัยเชียงราย
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
 • วิทยาลัยแสงธรรม
 • วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • วิทยาลัยทองสุข
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 • วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
 • วิทยาลัยราชพฤกษ์
 • วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
 • วิทยาลัยสันตพล
 • วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
 • สถาบันกันตนา
 • สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 • สถาบันรัชต์ภาคย์
 • สถาบันอาศรมศิลป์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top