รายชื่อนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอ 2562

รายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยพรรคการเมืองต่าง ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

1. พรรคกรีน
– นายพงศา ชูแนม

2. พรรคกลาง
– นายชุมพล ครุฑแก้ว

3. พรรคกสิกรไทย
– นายทรรศชล พงษ์ภควัต

4. พรรคคนงานไทย
– นายธีระ เจียบุญหยก

5. พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
– นายธรพร ศรียากูล

6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
– นายปรีดา บุญเพลิง

7. พรรคคลองไทย
– นายสายัณห์ ดินทรภักดิ์

8. พรรคความหวังใหม่
– นายชิงชัย มงคลธรรม

9. พรรคชาติไทยพัฒนา
– นาวสาวกัญจนา ศิลปอาชา

10. พรรคชาติพัฒนา
– นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
– นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
– นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11. พรรคชาติพันธุ์ไทย
– นายโกวิทย์ จิรชนานนท์
– นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์
– นายภราดล พรอำนวย

12. พรรคฐานรากไทย
– นายบวร ยสินทร
– ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล

13. พรรคทางเลือกใหม่
– นายราเชน ตระกูลเวียง

14. พรรคไทยธรรม
– นายอโนทัย ดวงดารา
– นายภูษิต ภูปภัสศิริ
– นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม

15. พรรคไทยศรีวิไลย์
– นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
– นายณัชพล สุพัฒนะ
– นางสาวภคอร จันทรคณา

16. พรรคประชากรไทย
– นายสุมิตร สุนทรเวช
– นายคณิศร สมมะลวน

17. พรรคประชาชาติ
– นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
– พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
– นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม

18. พรรคประชาธรรมไทย
– นายพิเชษฐ สถิรชวาล
– นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

19. พรรคประชาธิปไตยใหม่
– นายสุรทิน พิจารณ์

20. พรรคประชาธิปัตย์
– นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21. พรรคประชานิยม
– พันตำรวจเอกรวมนคร ทับทิมธงไชย
– พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์
– นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

22. พรรคประชาภิวัฒน์
– นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
– นางนันทนา สงฆ์ประชา
– ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

23. พรรคแผ่นดินไทย
– ศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทบรรจบ บรรณุจิ

24. พรรคพลเมืองไทย
– นายเอกพร รักความสุข

25. พรรคพลังชาติไทย
– พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์

26. พรรคพลังท้องถิ่นไทย
– นายชัชวาลล์ คงอุดม
– ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

27. พรรคพลังไทยดี
– นายสาธุ อนุโมทามิ

28. พรรคพลังไทยรักไทย
– พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
– นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29. พรรคพลังประชาธิปไตย
– นายพูลพิพัฒน์ นิลรังสี

30. พรรคพลังประชารัฐ
– พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

31. พรรคพลังสังคม
– นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน

32. พรรคพัฒนาชาติไทย
– นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

33. พรรคเพื่อคนไทย
– นายวิทยา อินาลา

34. พรรคเพื่อชีวิตใหม่
– นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35. พรรคเพื่อไทย
– คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
– นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
– นายชัยเกษม นิติสิริ

36. พรรคเพื่อธรรม
– นางนลินี ทวีสิน

37. พรรคภราดรภาพ
– หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล

38. พรรคภาคีเครือข่ายไทย
– นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39. พรรคภูมิใจไทย
– นายอนุทิน ชาญวีรกูล

40. พรรคมหาชน
– นายอภิรัต ศิรินาวิน
– นายพาลินี งามพริ้ง
– นายสุปกิจ คชเสนี

41. พรรคเศรษฐกิจใหม่
– นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

42. พรรคสยามพัฒนา
– นายเอนก พันธุรัตน์

43. พรรคเสรีรวมไทย
– พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

44. พรรคอนาคตใหม่
– นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top