รายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งหมดของไทย

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติร์ทรงเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอำนาจอธิปไตยของไทย นอกเหนือไปจากอำนาจนิติบัญญัติ (ของรัฐสภา) และอำนาจตุลาการ (ของศาล)

ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศแล้วทั้งหมด 29 คน

————– advertisements ————–

รายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งหมดของไทย
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
4. พันตรี ควง อภัยวงศ์
5. นายทวี บุณยเกตุ
6. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค์
8. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
9. นายพจน์ สารสิน
10. จอมพลถนอม กิตติขจร
11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
13. หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
18. นายอานันท์ ปันยารชุน
19. พลเอกสุจินดา คราประยูร
20. นายชวน หลีกภัย
21. นายบรรหาร ศิลปอาชา
22. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
23. พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
25. นายสมัคร สุนทรเวช
26. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
27. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
28. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
29. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top