รายชื่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวนไม่เกิน 250 คน (มาตรา 28) โดยให้ทำการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆจำนวน 11 ด้าน (มาตรา 27) และให้สมาชิกสภาปฏิรูปทั้ง 11 ด้านมาจากการสรรหา (มาตรา 30) โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้ง 11 ด้านมีรายชื่อดังนี้

1. ด้านการเมือง
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ – ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ – อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายนรนิติ เศรษฐบุตร – สนช. และ อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ – อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
นายสุจิต บุญบงการ – อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย – รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
นายสุรพล นิติไกรพจน์ – อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
นายวิษณุ เครืองาม – อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นายติน ปรัชญพฤทธิ์ – ศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ – อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา – เลขาธิการกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ – อดีตประธานวุฒิสภาและอดีตประธาน สนช.2549
นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ – อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายสีมา สีมานันท์ – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

3. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นายพรเพชร วิชิตชลชัย – ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายประสพสุข บุญเดช – อดีตประธานวุฒิสภา
นายวิเชียร ชุบไธสง – อุปนายกสภาทนายความ
พลตรี วิระ โรจนวาศ – ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
นายสมชัย วัฒนการุณ – ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ – รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล – รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

4. ด้านการปกครองท้องถิ่น
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา – อดีตผู้บัญชาการทหารบก
นายจาดุร อภิชาตบุตร – อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นายธวัชชัย ฟักอังกูร – อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร – คณะกรรมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และ สนช.
นายวสันต์ วรรณวโรทร – อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสมพร ใช้บางยาง – อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายศิวะ แสงมณี – อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

5. ด้านการศึกษา
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร – อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา – อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพรชัย มาตังคสมบัติ – อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรากรณ์ สามโกเศศ – อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายสมชอบ ไชยเวช – อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ – ประธานกรรมการอุดมศึกษา และ สนช.

6. ด้านเศรษฐกิจ
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี – สนช.
นายจีรเดช อู่สวัสดิ์ – อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายโชคชัย อักษรนันท์ – อดีตประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายนพพร เทพสิทธา – ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
นายปราโมทย์ วิทยาสุข – อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายวิศาล บุปผเวส – อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายอภิรดี ตันตราภรณ์ – อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

7. ด้านพลังงาน
หม่อมราชวงศ์ ปรีติยาธร เทวกุล – อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายการุณ กิตติสถาพร – อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช – อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายบรรพต หงส์ทอง – อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ – สนช.
นายพละ สุขเวช – อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
นายวิเศษ จูภิบาล – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

8. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ – สนช.
นางกอบกุล รายะนาคร อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
นายเจตน์ ศิรธานนท์ – สนช.
นางนิศากร โฆษิตรัตน์ – อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นางเรณู เวชรัชต์พิมล – รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายวิจารย์ สิมาฉายา – อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ – เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ

9. ด้านสื่อสารมวลชน
พลเอกนภดล อินทปัญญา – สนช.
นางจำนรรจ์ ศิริตัน – นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ – เลขาธิการ กสทช.
นางพิรงรอง รามสูต – อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางวรรณี รัตนพล – นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประทศไทย
นายสำเริง คำพะอุ – นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
นายอรุณ งามดี – อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

10. ด้านสังคม
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม – อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร – อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน
นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ – รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายมงคล ณ สงขลา – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสมพล เกียรติ – สนช.
คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ – นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. ด้านอื่นๆ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ – อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร – สนช.
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง – กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล – ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ – รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
นายเศรษฐา ศิระฉายา – ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
นายอณัส อมาตยกุล – กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : สภาปฏิรูปแห่งชาติ . สภานิติบัญญัติแห่งชาติ . คสช. . รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top