รายชื่อกระทรวงของไทย

ประเทศไทยมีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารเรื่อยมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 ซึ่งในช่วงเริ่มต้น มีการจัดการบริหารออกเป็น 10 กระทรวง โดยมีรายชื่อกระทรวงของไทย ณ เวลานั้นดังนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงธรรมการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัง และกระทรวงเศรษฐการ

จากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมาเป็นระยะ จนถึงการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2545

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2545 ทำให้โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ของประเทศไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมากพอสมควร และเนื่องมาจาก พรบ.นี้ ทำให้ประเทศไทยมีกระทรวงเพิ่มจาก 15 กระทรวง เป็น 20 กระทรวง

————– advertisements ————–

รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย

 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงกลาโหม
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงอุตสาหกรรม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top