รัฐศาสตร์ คืออะไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงรัฐศาสตร์หลายคนคงนึกถึงการเมืองเป็นอันดับแรก แต่อันที่จริงแล้วรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นในเรื่องของการปกครอง และยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมายมายที่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า รัฐศาสตร์คืออะไร ทำไมเราต้องศึกษารัฐศาสตร์ รวมถึงรัฐศาสตร์มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอย่างไร…?

————– advertisements ————–

รัฐศาสตร์คืออะไร
รัฐศาสตร์ (Political Science) เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 และในประเทศไทยมีการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องรัฐ ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง และสถานการณ์ต่างๆ ทางการเมือง

รัฐศาสตร์มุ่งเน้นศึกษาเรื่องอะไรบ้าง…?
วิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเป็นหลัก ดังนั้นจึงมุ่งเน้นศึกษาเป็นพิเศษใน 3 เรื่องคือ
1. รัฐ (State) ถือว่าเป็นหัวใจของวิชารัฐศาสตร์เลยก็ว่าได้ โดยจะศึกษาถึงความหมาย องค์ประกอบ ที่มา วิวัฒนาการ และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
2. สถาบันทางการเมือง (Political Institutions) หมายถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการปกครอง เช่น พรรคการเมือง คณะรัฐบาล สภาผู้แทนราฎษร เป็นต้น
3. ปรัชญาทางการเมือง (Political Philosophy) หมายถึงความคิดและความเชื่อของคนที่เป็นรากฐานของการเมือง

ด้วยความที่การศึกษารัฐศาสตร์มีการศึกษาเป็นพิเศษหลายเรื่องด้วยกัน ดังนั้นจึงมีการแบ่งสาขาย่อยลงไปอีก ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปกครอง ปรัชญาทางการเมือง การบริหารรัฐกิจ การบริหารจัดการสาธารณะ อุดมการณ์ทางการเมือง ประวัติศาสตร์ทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองเปรียบเทียบ เป็นต้น เพื่อให้มีการศึกษาถึงข้อมูลเฉพาะเรื่องที่ระเอียดและเจาะลึก

ดังนั้นรัฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเป็นหลัก เพื่อให้รู้รายละเอียดและแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และสามารถนำมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้เกิดความเสถียรภาพและความยุติธรรมในการปกครอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top