รัฐวิสาหกิจ คืออะไร ประเทศไทยมีอยู่กี่แห่ง

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) คือ องค์การ หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชน บางรัฐวิสาหกิจก็เป็นธุรกิจผูกขาด ซึ่งหมายถึงรัฐดำเนินการได้แต่เพียผู้เดียว ห้ามเอกชนดำเนินการ เช่น สลากกินแบ่ง เป็นต้น จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น นอกเหนือจากผลกำไรแล้ว บางรัฐวิสาหกิจถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นระบบสาธารณูปโภคให้กับประชาชน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน หรือบางครั้งเพราะไม่มีเอกชนที่มีความสามารถพอที่จะดำเนินกิจการประเภทนั้น ๆ

————– advertisements ————–

ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด 56 แห่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. การเคหะแห่งชาติ
2. การไฟฟ้านครหลวง
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. การกีฬาแห่งประเทศไทย
6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
9. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. การประปานครหลวง
11. การประปาส่วนภูมิภาค
12. การยางแห่งประเทศไทย
13. การรถไฟแห่งประเทศไทย
14. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
17. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
18. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
19. ธนาคารออมสิน
20. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
21. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
22. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
23. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
24. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
25. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท ขนส่ง จำกัด
28. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
29. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
31. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
33. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
34. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
35. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
37. โรงงานไพ่
38. โรงงานยาสูบ
39. โรงพิมพ์ตำรวจ
40. สถาบันการบินพลเรือน
41. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
42. สำนักงานธนานุเคราะห์
43. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
44. องค์การเภสัชกรรม
45. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
46. องค์การคลังสินค้า
47. องค์การจัดการน้ำเสี
48. องค์การตลาด
49. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
50. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
51. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
52. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
53. องค์การสวนสัตว์
54 องค์การสะพานปลา
55. องค์การสุรา
56. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หมายเหตุ รัฐวิสาหกิจ ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำว่า State Enterprise หรือ State-owned Enterprise ก็ได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top