รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร ต้องเรียนอะไรบ้าง

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า รัฐประศาสนศาสตร์ ตามสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง และเกิดความสงสัยว่า รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร มีที่มาอย่างไร ศึกษาเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐศาสตร์ และแตกต่างกับการบริหารธุรกิจอย่างไร…?

————– advertisements ————–

รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร
รัฐประศาสนศาสตร์ หรืออาจเรียกได้ว่า การบริหารรัฐกิจ (Public administration) เป็นการดำเนินงานทั้งหมดของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ ซึ่งจะทำการจัดการและบริหารภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยไม่หวังกำไรตอบแทนเหมือนกับการบริหารธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตร์ถูกก่อตั้งขึ้นโดย วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดีคนที่ 28 ของสหรัฐอเมริกา โดยในปี ค.ศ. 1887 เขาได้กล่าวแนวคิดไว้ว่า “การบริหารควรแยกออกจากการเมือง”

รัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับอะไร…?
โดยรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของรัฐศาสตร์ที่เป็นการศึกษาความรู้ในหลายศาสตร์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยาสังคม เศรษฐศาสตร์ ตรรกวิทยา และสังคมวิทยา แต่จะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำการศึกษาในเรื่องของ นโยบายสาธารณะ การปฏิรูประบบราชการ องค์การกับการบริการสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคลังและงบประมาณ รวมถึงธรรมาภิบาล

รัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมด้านการบริหารและจัดการที่เน้นในส่วนของราชการและคิดถึง “ประชาชน” เป็นหลัก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ โดยยึดหลักการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีความเป็นธรรมในสังคม

ดังนั้นรัฐประศาสนศาสตร์คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร ในเรื่องของการบริหารและการจัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเป็นธรรม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top