รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือผู้ใด

คำถาม…

รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือผู้ใด?

เฉลย…

รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือ นายปรีดี พนมยงค์

ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม คือผู้นำคณะราษฎร์ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.2475 โดยร่วมมือกับฝ่ายทหารซึ่งนำโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาและจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นายปรีดี พนมยงค์ได้มีบทความอย่างมากมายต่อการเมืองการปกครองของประเทศไทย เช่น

– ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 สมัย
– ดำรงรัฐมนตรีหลายกระทรวง
– ผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ที่ชื่อว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
– ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน)
– ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย
– เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2
– เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

รัฐบุรุษอาวุโส

นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของประเทศไทย

ภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นายปรีดี พนมยงค์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการลอบปลงพระชนม์ และต่อมาเกิดการปฏิวัติโดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ ทำให้นายปรีดี พนมยงค์ต้องเดินทางหลบหนีออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและฝรั่งเศสตามลำดับ และถึงแก่อสัญกรรมที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 โดยไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยอีกเลยนับจากหลบหนีออกไปเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

รัฐบุรุษอาวุโส

ท่านผู้หญิงพูลสุข ณ ป้อมเพ็ชร์ ภริยาของนายปรีดี พนมยงค์

ด้านประวัติส่วนตัว นายปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้อง 6 คน ของนายเสียง และนางลูกจันทน์ พนมยงค์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยปารีสเมื่อปี พ.ศ. 2469 สมรสกับท่านผู้หญิงพูนศุข ณ ป้อมเพชร์ มีบุตร-ธิดา 6 คน

รัฐบุรุษอาวุโส

หมุดคณะราษฎร์ ซึ่งฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้า ฝั่งสนามเสือป่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องปรีดี พนมยงค์ ไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2488 โดยมีข้อความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า นายปรีดี พนมยงค์ ได้เคยรับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในตำแหน่งสำคัญ ๆ มาแล้วหลายตำแหน่ง จนในที่สุดได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และปรากฏว่า ตลอดเวลาที่ นายปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความปรีชาสามารถ บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเอนกประการ

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่อง นายปรีดี พนมยงค์ ไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส และให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการแผ่นดิน เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top