รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

รายละเอียด ภาพรวม และบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และ ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ณ วังไกลกังวล หัวหิน พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 นี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการร่างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อเป็นกฏหมายสูงสุดเป็นการชั่วคราวระหว่างรอให้สภาปฏิรูปหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญทำการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10-12 เดือน ซึ่งจากระยะเวลาตรงนี้ ทำให้มีการคาดหมายว่ารัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์น่าจะมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2558

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 นี้ มีเนื้อหาส่วนใหญ่ไปในเรื่องการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และอำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการนิรโทษกรรมให้กับผู้ทำการยึดอำนาจการปกครอง (ซึ่งจะมีทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจ) รวมไปถึงระยะเวลาในการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวร อำนาจขององค์กรอิสระและศาล โดยยังคงหมวดพระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไว้

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกมาใช้เป็นการชั่วคราวในระหว่างรอการร่างรัฐธรรมนูญฉบับจริง โดยกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 220 คน ทำหน้าที่แทนรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) มีสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ จำนวน 250 คน ให้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน 36 คนเพื่อบริหารประเทศ และจัดให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน 36 คน โดยยังคงคณะรักษาความสงบแห่งชาติไว้ เพื่อดูแลด้านความมั่นคงและมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และยังคงประกาศและคำสั่งต่างๆของ คสช. เอาไว้จนกว่าจะมีการตรากฏหมายหรือพระราชบัญญัติออกมายกเลิก รวมถึงการนิรโทษกรรมการกระทำทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มี 48 มาตรา รายละเอียดรายมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 มีดังนี้

*** กดที่มาตราที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียด ***

มาตรา 1มาตรา 2 . มาตรา 3 . มาตรา 4 . มาตรา 5 . มาตรา 6 . มาตรา 7 . มาตรา 8 . มาตรา 9 . มาตรา 10 . มาตรา 11 . มาตรา 12 . มาตรา 13 . มาตรา 14 . มาตรา 15 . มาตรา 16 . มาตรา 17 . มาตรา 18 . มาตรา 19 . มาตรา 20 . มาตรา 21 . มาตรา 22 . มาตรา 23 . มาตรา 24 . มาตรา 25 . มาตรา 26 . มาตรา 27 . มาตรา 28 . มาตรา 29 . มาตรา 30 . มาตรา 31 . มาตรา 32 . มาตรา 33 . มาตรา 34 . มาตรา 35 . มาตรา 36 . มาตรา 37 . มาตรา 38 . มาตรา 39 . มาตรา 40 . มาตรา 41 . มาตรา 42 . มาตรา 43 . มาตรา 44 . มาตรา 45 . มาตรา 46 . มาตรา 47 . มาตรา 48

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top