รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 297

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 297 บัญญัติไว้ว่า…

ในวาระเริ่มแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปี นับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ และมิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระ มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 

…พบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ เกร็ดความรู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top