รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 292

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 292 บัญญัติไว้ว่า…

ให้คณะองคมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

 

…พบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ ความรู้รอบตัวดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top