Ads by MediaVenus
loading...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับการร่างขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.2550 เพื่อประกาศใช้แทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 240 และผ่านการทำประชามติโดยประชาชนทั้งประเทศ โดยมีผู้ลงประชามติเห็นด้วยร้อยละ 57.81 ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไทยเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ และประกาศใช้เป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศทันทีตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน

————– advertisements ————–

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถูกร่างขึ้นภายหลังการยึดอำนาจโดย คมช. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ และปิดจุดบอดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บังคับใช้มาเป็นเวลา 10 ปี และพบว่ามีจุดบอดหลายจุดที่ทำให้นักการเมืองสามารถแทรกแซงองค์อิสระ และบางมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ยังไม่สามารถป้องกันการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียงได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบ่งออกเป็น 15 หมวดและ 1 บทเฉพาะกาล จำนวนทั้งสิ้น 309 มาตรา โดยแบ่งเป็น
หมวด 1 บททั่วไป จำนวน 7 มาตรา (มาตรา 1-7)
หมวด 2 พระมหากษัตริย์ จำนวน 18 มาตรา (มาตรา 8-25)
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย จำนวน 44 มาตรา (มาตรา 26-69)
หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย จำนวน 5 มาตรา (มาตรา 70-74)
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จำนวน 13 มาตรา (มาตรา 75-87)
หมวด 6 รัฐสภา จำนวน 75 มาตรา (มาตรา 88-162)
หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน จำนวน 3 มาตรา (มาตรา 163-165)
หมวด 8 การเงิน การคลังและงบประมาณ จำนวน 5 มาตรา (มาตรา 166-170)
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี จำนวน 26 มาตรา (มาตรา 171-196)
หมวด 10 ศาล จำนวน 32 มาตรา (มาตรา 197-228)
หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ จำนวน 30 มาตรา (มาตรา 229-258)
หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จำนวน 20 มาตรา (มาตรา 259-278)
หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 2 มาตรา (มาตรา 279-280)
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 มาตรา (มาตรา 281-290)
หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 มาตรา (มาตรา 291)
บทเฉพาะกาล จำนวน 18 มาตรา (มาตรา 292-309)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 แก้ไขมาตรา 93-98 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 2 แก้ไขมาตรา 190 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา แต่กระนั้นก็ยังมีหลายคนในสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และได้พยายามแก้ไขหลายครั้ง เช่นแก้ไขมาตรา 190 เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญากับต่างชาติ การแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แต่การแก้ไขทั้ง 2 ครั้ง มีขั้นตอนและเนื้อหาที่ผิดกฏหมาย จึงมีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยและได้มีคำตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ครั้งนั้นตกไป

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รายมาตรา

…พบกับ ความรู้รอบตัวดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top