รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับการร่างขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.2550 เพื่อประกาศใช้แทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 240 และผ่านการทำประชามติโดยประชาชนทั้งประเทศ โดยมีผู้ลงประชามติเห็นด้วยร้อยละ 57.81 ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไทยเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ และประกาศใช้เป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศทันทีตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน

————– advertisements ————–

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถูกร่างขึ้นภายหลังการยึดอำนาจโดย คมช. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ และปิดจุดบอดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บังคับใช้มาเป็นเวลา 10 ปี และพบว่ามีจุดบอดหลายจุดที่ทำให้นักการเมืองสามารถแทรกแซงองค์อิสระ และบางมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ยังไม่สามารถป้องกันการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียงได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบ่งออกเป็น 15 หมวดและ 1 บทเฉพาะกาล จำนวนทั้งสิ้น 309 มาตรา โดยแบ่งเป็น
หมวด 1 บททั่วไป จำนวน 7 มาตรา (มาตรา 1-7)
หมวด 2 พระมหากษัตริย์ จำนวน 18 มาตรา (มาตรา 8-25)
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย จำนวน 44 มาตรา (มาตรา 26-69)
หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย จำนวน 5 มาตรา (มาตรา 70-74)
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จำนวน 13 มาตรา (มาตรา 75-87)
หมวด 6 รัฐสภา จำนวน 75 มาตรา (มาตรา 88-162)
หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน จำนวน 3 มาตรา (มาตรา 163-165)
หมวด 8 การเงิน การคลังและงบประมาณ จำนวน 5 มาตรา (มาตรา 166-170)
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี จำนวน 26 มาตรา (มาตรา 171-196)
หมวด 10 ศาล จำนวน 32 มาตรา (มาตรา 197-228)
หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ จำนวน 30 มาตรา (มาตรา 229-258)
หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จำนวน 20 มาตรา (มาตรา 259-278)
หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 2 มาตรา (มาตรา 279-280)
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 มาตรา (มาตรา 281-290)
หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 มาตรา (มาตรา 291)
บทเฉพาะกาล จำนวน 18 มาตรา (มาตรา 292-309)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 แก้ไขมาตรา 93-98 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 2 แก้ไขมาตรา 190 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา แต่กระนั้นก็ยังมีหลายคนในสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และได้พยายามแก้ไขหลายครั้ง เช่นแก้ไขมาตรา 190 เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญากับต่างชาติ การแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แต่การแก้ไขทั้ง 2 ครั้ง มีขั้นตอนและเนื้อหาที่ผิดกฏหมาย จึงมีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยและได้มีคำตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ครั้งนั้นตกไป

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รายมาตรา

…พบกับ ความรู้รอบตัวดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top