รอการลงโทษ คืออะไร เหมือนหรือต่างจากการรอลงอาญา

บางท่านอาจจะได้ยินคำว่า “รอการลงโทษ” มาบ้าง ในขณะที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ต่างจากการรอลงอาญาอย่างไร วันนี้เรามาไขคำตอบของคำว่า รอการลงโทษ กันดีกว่า

คำว่า รอการลงโทษ นั้น มีความหมายว่า จำเลยได้กระทำความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้อง แต่ศาลยังไม่กำหนดโทษว่าจะต้องจำคุกเป็นเวลากี่เดือนหรือกี่ปี  โดยที่ศาลกำหนดระยะเวลารอการลงโทษเอาไว้ เช่น กำหนดการรอการลงโทษไว้ 3 ปี ถ้าภายใน 3 ปีนี้ จำเลยกระทำความผิดซ้ำ จะถูกศาลกำหนดโทษจำคุกทันที แต่ถ้าภายใน 3 ปี จำเลยไม่ทำผิดซ้ำ ก็ให้ถือว่าพ้นโทษ

ซึ่งโทษ รอการลงโทษ นั้น กำหนดไว้อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า…
“ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิตนิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลได้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาโดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้”

ส่วนโทษให้ รอลงอาญา นั้น หมายถึงจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง โดยศาลกำหนดโทษจำคุกไว้ชัดเจนว่ากี่เดือนหรือกี่ปี แต่โทษจำคุกนั้นให้รอการลงอาญาไว้ก่อน เช่น จำเลยถูกตัดสินให้จำคุก 6 เดือน แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี ซึ่งหมายความว่า ภายใน 2 ปี ถ้าจำเลยกระทำผิดอีก ก็ต้องรับโทษจำคุกที่ศาลท่านสั่งรอลงอาญาไว้ (รวมถึงโทษจากความผิดใหม่ด้วย)

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโทษ รอการลงโทษ และโทษ รอลงอาญา นั้น จะต่างกันตรงสาระสำคัญจุดหนึ่งคือ การรอลงอาญานั้นศาลท่านกำหนดโทษของจำเลยเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว ส่วนการรอการลงโทษ ศาลท่านยังไม่ได้กำหนดโทษลงไปว่า จะให้จำเลยติดคุกนานเท่าใดนั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top