รหัสไปรษณีย์ลำพูน

รหัสไปรษณีย์ลำพูน แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
51000 …… อำเภอเมืองลำพูน ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดลำพูน
51150 …… อำเภอเมืองลำพูน เฉพาะตำบลหนองช้างคืนและตำบลอุโมงค์ ใช้รหัสไปรษณีย์ 51150 ของที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์
51160 …… อำเภอทุ่งหัวช้าง
51180 …… อำเภอบ้านธิ
51130 …… อำเภอบ้านโฮ่ง
51120 …… อำเภอป่าซาง
51140 …… อำเภอแม่ทา
51170 …… อำเภอแม่ทา เฉพาะตำบลทากาศ ตำบลทาขุมเงิน ตำบลทาทุ่งหลวง และตำบลทาแม่ลอบ ใช้รหัส 51170 ของที่ทำการไปรษณีย์ทากาศ
51110 …… อำเภอลี้
51120 …… อำเภอเวียงหนองล่อง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ลำพูน ขึ้นต้นด้วย 51xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดลำพูน

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลำพูน  เมืองลำพูน  51000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศป.ลพ.  เมืองลำพูน  51010
 ที่ทำการไปรษณีย์ อุโมงค์  เมืองลำพูน  51150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลี้  ลี้  51110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ป่าซาง  ป่าซาง  51120
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง  51130
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ทา  แม่ทา  51140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทากาด  แม่ทา  51170
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งหัวช้าง  ทุ่งหัวช้าง  51160
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านธิ  บ้านธิ  51180

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top