รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
36000 …… อำเภอเมืองชัยภูมิ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ
36240 …… อำเภอเมืองชัยภูมิ เฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านค่าย ตำบลหนองไผ่และตำบลโนนสำราญ ใช้รหัส 36240 ของที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้วแทน
36110 …… อำเภอภูเขียว
36120 …… อำเภอเกษตรสมบูรณ์
36130 …… อำเภอเนินสง่า
36130 …… อำเภอจัตุรัส
36220 …… อำเภอจัตุรัส เฉพาะพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก ใช้รหัสไปรษณีย์ 36220 ของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคกแทน
36130 …… อำเภอซับใหญ่
36140 …… อำเภอคอนสวรรค์
36150 …… อำเภอแก้งคร้อ
36160 …… อำเภอบำเหน็จณรงค์
36220 …… อำเภอบำเหน็จณรงค์ เฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านตาลและตำบลหัวทะเล ใช้รหัสไปรษณีย์ 36220 ของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคกแทน
36170 …… อำเภอบ้านเขว้า
36180 …… อำเภอคอนสาร
36190 …… อำเภอบ้านแท่น
36210 …… อำเภอหนองบัวแดง
36230 …… อำเภอเทพสถิต
36250 …… อำเภอหนองบัวระเหว
36260 …… อำเภอภักดีชุมพล

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ ขึ้นต้นด้วย 36xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชัยภูมิ  เมืองชัยภูมิ  36000
 ที่ทำการไปรษณีย์ หมื่นแผ้ว  เมืองชัยภูมิ  36240
 ที่ทำการไปรษณีย์ ภูเขียว  ภูเขียว  36110
 ที่ทำการไปรษณีย์ เกษตรสมบูรณ์  เกษตรสมบูรณ์  36120
 ที่ทำการไปรษณีย์ จัตุรัส  จัตุรัส  36130
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองบัวโคก  จัตุรัส  36220
 ที่ทำการไปรษณีย์ คอนสวรรค์  คอนสวรรค์  36140
 ที่ทำการไปรษณีย์ แก้งคร้อ  แก้งคร้อ  36150
 ที่ทำการไปรษณีย์ บำเหน็จณรงค์  บำเหน็จณรงค์  36160
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านเขว้า  บ้านเขว้า  36170
 ที่ทำการไปรษณีย์ คอนสาร  คอนสาร  36180
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านแท่น  บ้านแท่น  36190
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองบัวแดง  หนองบัวแดง  36210
 ที่ทำการไปรษณีย์ เทพสถิต  เทพสถิต  36230
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว  36250
 ที่ทำการไปรษณีย์ ภักดีชุมพล  ภักดีชุมพล  36260

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top