รพช. ย่อมาจากอะไร

รพช. ย่อมาจาก สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

รพช. หรือ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เป็นหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 หน้าที่หลักคือผิดชอบงานเร่งรัดพัฒนาชนบทในทุกๆด้าน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง เช่น ถนนหนทาง สะพาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 สำนักงาน รพช. ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2545 กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้ถูกผนวกเข้ากับบางกองของกรมโยธาธิการและเปลี่ยนชื่อเป็นกรมทางหลวงชนบท และเปลี่ยนจากสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาสังกัดกระทรวงคมนาคมแทน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top