ภาษาอาเซียน แต่ละประเทศใช้ภาษาอะไรบ้าง

ภาษาอาเซียน ที่ใช้เป็นภาษากลางในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34) โดยภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติที่ประชุมตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นสมาคมอาเซียนไม่ได้ให้บริการด้านการแปลหรือตีความ

————– advertisements ————–

ภาษาอาเซียน หรือ ภาษาอังกฤษนี้นั้น ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงประเทศสิงคโปร์ประเทศเดียวเท่านั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนประเทศที่เหลือล้วนแต่ใช้ภาษาของตนเองเป็นภาษาราชการ

ภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน มีดังนี้
ประเทศอินโดนีเซีย ภาษาราชการคือ บาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ประเทศมาเลเซีย ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu)
ประเทศฟิลิปปินส์ ภาษาราชการคือ ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino, ฟิลิปิโน หรือภาษาตากาล็อก)
– ประเทศสิงค์โปร์ ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ (English)
ประเทศบรูไน ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu)
ประเทศเวียดนาม ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
ประเทศลาว ภาษาราชการคือ ภาษาลาว (Laotian)
ประเทศพม่า ภาษาราชการคือ ภาษาพม่า (Burmese)
ประเทศกัมพูชา ภาษาราชการคือ ภาษาเขมร (Khmer)
ประเทศไทย ภาษาราชการคือ ภาษาไทย (Thai)

จะเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนมากมีภาษาเป็นของตนเอง ประเทศไทยของเราก็เช่นกัน เราต้องภูมิใจในความเป็นชาติและภาษาของเรานะครับ ^ ^

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top