ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 93,690.85 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 6,146,599 คน ภาคเหนือเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติประเภทภูเขาและน้ำตก อุทยานแห่งชาติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่สูง มีภูเขามากมายและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญๆหลายสาย ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. จังหวัดลำปาง
8. จังหวัดลำพูน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top