ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันตกเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง แต่ปัจจุบันได้ถูกแบ่งแแยกออกมาเป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วยภูเขาสลับที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลและมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก

ภาคตะวันตกประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดราชบุรี
4. จังหวัดเพชรบุรี
5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top