พระราชประวัติ พ่อขุนบานเมือง

พระราชประวัติ พ่อขุนบานเมือง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรสุโขทัย

พระนามลำลอง / พระนามอื่น ขุนปาลราช
อาณาจักร/ราชวงศ์ สุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏ
พระราชบิดา พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พระราชมารดา พระนางเสือง
พระมเหสี ไม่ปรากฏ
พระราชโอรส/ธิดา พระยางั่วนำถุม
เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1821
สวรรคต พ.ศ. 1822
ระยะเวลาครองราชย์ 1 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
รัชกาลถัดไป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เกร็ดความรู้ พระราชประงัติของพ่อขุนบานเมืองนั้น ไม่มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารหรือหลักฐานอื่น ๆ มากนัก อาจจะเพราะพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในช่วงเวลาสั้นเพียง 1 ปี แต่มีหลักฐานปรากฏว่าในรัชสมัยของพระองค์นั้น มีการสงครามเพื่อขยายอาณาจักรเป็นจำนวนมาก โดยมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแม่ทัพใหญ่ ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ไว้ว่า “เมื่อพ่อขุนรามคำแหงยกทัพไปตีเมืองอื่นจนได้ชัยชนะ ก็นำช้าง ผู้คน ทรัพย์สินเงินทอง มาถวายแด่พระราชบิดา เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็กระทำอย่างเดียวกันกับพ่อขุนบานเมือง”

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top