พระราชบัญญัติ คืออะไร

พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อนุญาต โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา และเนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

————– advertisements ————–

หรือจะกล่าวให้ง่ายขึ้นได้ว่า พระราชบัญญัติ หมายถึง กฏหมายที่ออกโดยรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) และได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ได้โดยพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
– พระราชบัญญัติ (ทั่วไป)
– พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top