พระราชกำหนด คืออะไร

พระราชกำหนด (Emergency Decree) คือ กฏหมายหรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี มีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติทุกประการ ต่างกันแต่วิธีการตรากฎหมายเท่านั้น

————– advertisements ————–

พระราชกำหนดในประเทศไทย มี 2 ประเภท คือ
1. พระราชกำหนดทั่วไป เป็นกรณีที่ตราพระราชกำหนดเพื่อประโยชย์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และ
2. พระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีและเงินตรา เป็นกรณีที่ตราพระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดินในระหว่างสมัยประชุมสภา

นั่นหมายความว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เร่งด่วนและจำเป็น ฝ่ายบริหารสามารถตราพระราชกำหนดขึ้นมาและทูลเกล้าพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไท โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาซึ่งมักใช้เวลานานได้

หมายเหตุ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกำหนดแล้ว ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากรัฐสภา ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไป แต่ถ้ารัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบ พระราชกำหนดนั้นก็มีอันตกไป จะนำมาบังคับใช้ต่อไปไม่ได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top